Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

I.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do Mateřské školy „Kytička“, příspěvková organizace, rozhoduje ředitel/ka školy dle § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zápis do mateřské školy se dle § 34 ods. 2. školského zákona uskuteční v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitel/ka školy v dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn na zápisovém portálu a případně dalšími způsoby v místě obvyklými. Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu pro celé město Liberec (vyjma MO Vratislavice nad Nisou). Podrobné informace o průběhu zápisu, o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, informace o mateřských školách a počtech přijímaných dětí v jednotlivých mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na URL: https://zapisydoskol.liberec.cz/ .

V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v mateřské škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitel/ka školy o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou zveřejněna na zápisovém portálu způsobem v místě obvyklým.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Tato povinnost se od 1. 9. 2017 nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání jsou rozpracovány ve školním řádu školy.

Školský zákon definuje přednostní přijetí dítěte do mateřské školy s různým datem účinnosti takto:

od 1. 9. 2017 přednostní přijetí 4letého dítěte, od 1. 9. 2018 přednostní přijetí 3letého dítěte a od 1. 9. 2020 přednostní přijetí 2letého dítěte.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.

II.

Ukončení předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání může ukončit ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo dle § 35 odst. 1 školského zákona.  Ředitel/ka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:

  1. dítě se bez omluvy zákonných zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva po sobě jdoucí týdny,
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně tj. dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

III.

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017

                                                  Mateřská škola „Kytička“, Burianova 972/2, Liberec, p .o.

                                                  zastoupená Mgr. Danou Charyparovou, ředitelkou školy

Příloha ke směrnici:

  • - počet volných míst pro nadcházející školní rok
  • - termín konání zápisu do mateřské školy
  • - kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok

 Škola: Mateřská škola Kytička, příspěvková organizace

 

Příloha ke směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2017/2018:      35 míst

Zápis do mateřské školy (přijímání žádostí v mateřské škole):   11. května 2017

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2017)

Věk

Body

Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2017, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

sedmiletí 

480

šestiletí

460

pětiletí

440

Mladší pěti let

čtyřletí

420

tříletí

400

Mladší tří let
(nejnižší možný věk přijetí dítěte do MŠ je dovršení dvou let nejpozději 1. 9. 2017)

dvouletí

20

jednoletí

0

Den narození dítěte, za každý den v roce

 

0,02

Pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve školském obvodu č. 1

(území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX))

200

Trvalý pobyt ve školském obvodu č. 2

(území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX))

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec

0

Sourozenec dítěte

Sourozenec navštěvuje školu, kam podáváte žádost

(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017)

10

                                                Mateřská škola Kytička, p. o. Burianova 972/2, Liberec 6

                                                zastoupená Mgr. Danou Charyparovou, ředitelkou školy

Fotogalerie společná